Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden zijn. Maar zelf scheidt hij ze van elkander alsof hier een mechanische verbinding ware! Zoo zegt hij: bij Paulus beduidt 't opstijgen in den derden hemel: extase '). Maar volgens S. is elke intellectueele uitdrukking een symbool; dus ook „extase" moet een symbool zijn.

Is nu het Avondmaal een symbool van een symbool? Sprak Jezus alleen in „symbolen," en gaf hij niet veel meer aan de discipelen eene uitlegging zijner parabelen? Is niet bij „symbool" in den zin van confessie der Kerk gedacht aan een kenteeken sv)?

Zoo stapelen de vragen zich op en ziet prof. Bois zich telkens gedrongen om uit te roepen: „Contradiction!" Wat de grond van dat alles is? Bois zegt het p. 281: S. heeft „de evangelische opvatting van openbaring" ter zijde gelaten, doodgezwegen, zonder die te weerleggen. Hier ligt de kern der zaak. — En elders <P- 353—354>: Bij het standpunt van S. wordt niet genoeg op de zedelijke zijde van het godsdienstig verschijnsel gelet. Vandaar het verwaarloozen van de beteekenis der „croyance," van die der vrijheid, deizonde en van den zondeval.

Daartegenover noemt B. als de eenige goede methode: die welke uitgaat van het verplichtingsgevoel: een „gij moet," dat zich richt tot den ganschen mcnsch: „gij moet handelen, gij moet denken, gelooven, liefhebben — gij moet leven" 2).

') Disc. s. 1'évol. d. D. p. 33—35.

") In hetzelfde werk ontwikkelt B. breed zijn philosophisch standpunt.

Sluiten