Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zijn werk: „Le Péché et la Rédemption d'après S. Paul M, had M. deze zienswijze reeds toegepast. De eeuwige waarheid moet losgewikkeld worden uit den contingenten, vergankelijken vorm: „de goddelijke gedachte is hier beneden niet in zijn adequate formuleering te vinden." 2) Dat wist Paulus reeds, toen hij zijne allegorische methode toepaste op het Oude Testament. Zoo zijn er bij Paulus, na 19 eeuwen bezien, „gnostische elementen," maar desniettegenstaande blijft eeuwig waar: de vreeselijke werkelijkheid der zonde; de onafscheidelijke eenheid van Gods gerechtigheid en barmhartigheid; de noodzakelijkheid der verzoening; de organische eenheid (solidariteit) der menschheid; en het heil des zondaars door het geloof, d. w. z. door een „acte de consécration" van het gansche „ik" aan God. 3)

Dezelfde scheiding maakte M. in 1894 in zijn werk „L'Epitre aux Hébreux" 4). Wij lezen daar betreffende de theologie van dezen brief: „Onder haar contingenten en vergankelijken vorm moeten wij de eeuwige waarheid zoeken waarvan die vorm de symbolische weerkaatsing is" 5). Tot dien vorm behoort de vergelijking van Jezus' offer met den ritueelen oud-Joodschen offerdienst, en de

') Paris 1882.

2) Public, s. 1. F. p. 55.

J) In denzelfden geest ook: Luther considéré comme Théologien T883. Vreemd genoeg niet in de Public, s. 1. F. opgenomen. 4) Dissertatie ter verkrijging van het Doctoraat in de Theologie. ') Public, s. 1. F. p. 84.

Sluiten