Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De indruk, welke deze rede maakte was buitengewoon. 1 ot over de grenzen van Frankrijk deden zich stemmen hooren vóór of tegen genoemde stelling; verreweg de meesten behoorden tot de laatste kategorie. „C'était un cri d'indignation du nord au midi, et de lest a Pouest", zoo schrijft Ménégoz zelf enkele jaren later. *|

De nieuwe richting — en dat was het voornaamste gevolg — werd overal bekend; en in den naam van het Symbolo-Fideïsme werd menige opvatting verdedigd of bestreden, welke eigenlijk met de beginselen dier richting weinig of niets te maken had.

Het Symbolo-Fideïsme heeft zijn hoogtepunt bereikt in het jaar 1897. Toen verscheen het belangwekkende en rijke hoofdwerk van prof. Sabatier, waarop wij thans nader de aandacht vestigen. Geen arbeid der Fransche theologie van onzen tijd is zoo dikwijls besproken, zoo geestdriftig bewonderd, zoo heftig bestreden als de Esquisse d'une philosophie de la Religion 2). Het werk beleefde nog in 't jaar der eerste uitgave zijn vierden druk. Wanneer men bedenkt welk eene kleine minderheid de Protestanten in Frankrijk uitmaken, dan mogen we, reeds uit dit feit, bijzondere gaven bij den schrijver onderstellen. De Esquisse kan

') Une évolution dogmatique. Vie Nouvelle 1898 No. 18, opgenomen in Public, pag. 302-306, waarheen ik de lezers, die in den loop van het debat belangstellen, verwijzen mag.

8) Dit werk werd door A. Baur in 't Duitseh, door E. Christian in 't Engelsch vertaald.

Sluiten