Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den voorgrond. liet „theïstisch idealisme vei kondigt, dat de woorden: wil, gevoel, rede, persoonlijkheid, gerechtigheid, liefde in God hetzelfde willen zeggen als bij ons; er is hier geen wezensverschil, maar graadverschil; zoo is onze beste liefde als een druppel bij den oceaan van Gods liefde, maar gelijk druppel en oceaan beide uit water bestaan, zoo is de liefde bij God en bij den mensch gelijk in wezen '). Zoo is ook de voorstelling der II. Schrift. Wat heeft de mensch aan den „Onkenbare van Spencer ? W at heelt hij aan de begrippen van den „Absolute' of den

„Oneindige"?

Men begrijpt, dat de neo-criticistische opvatting i-Qg^h'echt tegen die van prot. Sabatier indruischt. In de Revue de Montauban van het jaar 1897 2) lezen wij dan ook stellingen van dezen hoogleeraar, met het opschrift: De l'Anthropomorphisme en Théologie; gevolgd door tegenstellingen van H. Bois onder den titel „La conception de Dieu d après le Néocriticisme et le

Symbolisme."

Evenals in een boven aangehaalde noot in de „Esquisse" wordt het anthropomorphisme door S. in de eerstgenoemde stellingen tot een onderdeel van het Symbolisme gemaakt. „Alle kennis is projectie van 't bewustzijn naar buiten," waarbij zoowel de geestelijke als de stoffelijke dingen in symbolen worden weerge-

') Wie meer van dit belangrijke verschijnsel weten wil, raadplege de Année philosophique; eerste jaargang: T890.

■) p. 66—82.

Sluiten