Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prof. Sabatier boven Vinet gesteld en de „Esquisse" verheerlijkt als het schoonste dogmatische werk in Frankrijk sinds Calvijn's Institutie. „Mijn waarde Sabatier, schreef hij toen, wij kunnen sterven in vrede; onze arbeid is niet ijdel geweest; het zaad door ons gestrooid ontkiemt en wast op. Wij zien den dageraad van een schoonen dag" ....

In 1900 verscheen het reeds meermalen aangehaalde werk: Publications diverses sur le Fidéïsme. ]) Daarin zijn opstellen, artikelen in weekbladen en in tijdschriften enz. verzameld, 2) allen betrekking hebbende op het Fideïsme, met het doel een zoo volledig mogelijk overzicht daarvan te geven. In de voorrede schrijft prof. M. o.a., dat hij nu meer dan ooit de overtuiging bezit, dat de hoofdleer van het Fideïsme ook de leer van het Evangelie onzes Heeren J. C. is. M. heeft zijn leer getoetst aan Bijbel en Kerkleer, „et partout j'ai retrouvé mes conceptions fondamentales." 3) Reeds in het eerste werk, de Réflexions, '.is M. gekomen „au bout de (sa) pensée." Niets heeft hij er bij te voegen, niets weg te laten. 4) „Voorloopig" heeft M. geen bezwaar, den naam Symbolo-Fideïsme, bij gebrek aan beter, te aan-

') Zooals te begrijpen is, werd dit boek minder vriendelijk ontvangen door de „Revue de Théol." etc. 1900 No. 5 p. 470 — 472.

2) Alle stukken waren reeds vroeger gedrukt. Er zijn er 38.

') p. VI.

*) Van de latere artikels hebben wij er enkele niet genoemd, als van minder waarde, m. n. een strijd met den heer BenoIt over het geloof onzer vaderen in het Symboluin Ouicunque; en een woordenwisseling met de „orthodoxie mitigée".

Sluiten