Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te dikwijls, ook bij edel bedoelen. Maar met des te meer nadruk mag men bij de behandeling van dergelijke problemen, die het hart van het Christendom raken, nauwgezette studie en logischen gedachtengang eischen. Zoo licht toch slaat de waarheid, die men wil verdedigen, om in eene eenzijdigheid.

„Alleen op 't gebied van psychologie en historie kan het Symbolo-Fideïsme bestreden worden. Men zou moeten aantoonen, dat onze historische kennis dwaalt, en onze kennis van onszelf." Zoo ongeveer luidde de oproeping van zekeren jeugdigen theoloog 2). Welnu, laat ons zijne uitnoodiging aannemen en waar wij meenen aan de stichters van het Symbolo-Fideïsme in hunne persoonlijkheid de eere te hebben gegeven die hun toekomt, in de eerste plaats den psychologischen grondslag onderzoeken waarop het stelsel berust, vervolgens letten op het Godsbegrip van het Symbolo-Fideïsme, om ten slotte het oog te vestigen op de strekking van het Symbolo-Fideïsme ten opzichte van het Christelijk geloofsleven.

Vooral in het laatste Hoofdstuk zullen ook vraagstukken der historie op den voorgrond treden.

') Rev. Chrét. '98 I p. 22—27.

Sluiten