Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen? — De Duitsche vertaler van de „Théorie" heeft zeker met het oog op het onderdeel, waarin de dogmen breedelijk worden besproken, vertaald: Theologische Erkenntnisztheorie. Maar bedoelde S. dit, dan mocht hij „religieuze kennis" (zonder meer) niet tegenover „wetenschap" plaatsen.

Niemand zal ons verwijten, wanneer wij bezwaar maken tegen het hoogst onwijsgeerige standpunt, dat een geleerde als prof. Sabatier nu en dan inneemt. Van een geest, die zich in menig opzicht buitengewoon onderscheidde, mocht op zóó belangrijk gebied — het zij met alle bescheidenheid gezegd! — meer duidelijkheid, meer logische gedachtengang, verwacht worden.

Met dat al zal niemand ontkennen, dat men metaphysica en persoonlijke religie niet mag vereenzelvigen. Trouwens, reeds de school van Ritschl heeft — met meer dan voldoenden nadruk — daarop gewezen.

De waarheid welke overigens in het gezegde omtrent de subjectiviteit ligt opgesloten, is deze, dat de religie persoonlijk is, wat haar subject betreft, en dat zij persoonlijke levensmededeeling van Gods zijde onderstelt.

Thans nemen wij nader in oogenschouw wat prof. Sabatier zegt aangaande de teleologie van het godsdienstig kennen. De religieuze kennis is teleologisch „dans son procédé." S. wenscht hier dus te spreken over het erkennen, formeel. De godsdienstige mensch — daargelaten nu wat de inhoud, de materie is van zijn kennen — vraagt altijd „waartoe."

Sluiten