Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wereld geschapen? waartoe heeft Hij Christns gezonden? maar hij zal ook belijden: God heeft de wereld geschapen, Hij heeft Christus gezonden. Achter elke waardebepaling ligt een z ij nsbepaling. Terecht verbindt prof. Berthoud dan ook (zie blz. 76) teleologie en metaphysica. Wat God voor ons is, dat moet Hij ook waarachtig zijn. Is het religieuze kennen niet alleen teleologisch, anderzijds is niet alle teleologie religieus, ook niet „met 't oog op 't heelal." Ook een atheïstisch wijsgeer kan zich verdiepen in de vraag naar den wereldgrond, al is er geen greintje religie in zijn gemoed. Het „waartoe?" wordt veronachtzaamd alleen door den onverschilligen of den lichtzinnigen, niet door den Gode vijandigen mensch.

Wij bereiken thans den bergtop. De religieuze kennis is „s y m b o 1 i s c h." I)e hier verkondigde beschouwingen hangen nauw samen met hetgeen S. in zijn vroeger artikel over „La vie intime des dogmes" geschreven had.

Van de Babelsche spraakverwarring die hier heerscht kan men zich moeilijk een te groot denkbeeld vormen. Alles wat eenigszins bij het woord „symbool" te denken is, heeft S. hier in een reuzengreep samengevoegd. Zelfs het Symbool, het „kenteeken" der Kerk moest hier dienst doen. Het is wel wonder, dat niet toevallig de Symboliek van wijlen prof. A. D. Loman x) den

') Dr. A. D. Loman. Symbool en Werkelijkheid in de Evangelische Geschiedenis, 1884.

Sluiten