Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met name het Christendom. Bij zijn optreden zullen volgens S. de metaphoren, vermengd met bijzonderheden uit het dagelijksch leven, zeer veelvuldig worden, want hier is een groote rijkdom van religieuze emoties. Uit de \ 001 naamste metaphoren nu doet de Kerk, naar de voorstelling van S., eene keuze, en bindt deze samen met (nieuwe) intellectueele elementen, die met het oorspronkelijk „sentiment" eigenlijk niets meer te mgken hebben: het dogma wordt geboren.

Te recht heeft prof. Godf.t opgemerkt, dat de Kerk hier plotseling optreedt, en dat geen voldoend onderscheid wordt gemaakt tusschen de primaire geloofsvoorstellingen w aardoor de Kerk ontstond, en de theologische voorstellingen, die zij vormde.

Hoe dit zij, het dogma, zou men denken, zal bij S. geen 1 eligieus element meer bevatten. Maar wij vergissen ons : „het dogma heeft een mystisch en practisch element, ontstaan uit .... de vroomheid der Kerk" 1), \ an de Kerk hadden wij nog niets vernomen, dat haar onder verdenking van vroomheid bracht. Thans vernemen wij ook, dat het „theoretische" bestanddeel van het dogma ontstaat door den geest, de rede... der Kerk? Neen, hier schijnt de wijsbegeerte een rol te spelen: het is „wijsgeerige inkleeding".

\ 1 agen wij: is het „mystisch of practisch element" nog nader te definieeren? dan wijst S. op het feit, dat een dogma bij verschillende individuen dezelfde religieuze

') t. a. p. p. 304.

Sluiten