Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hetzelfde jaar schreef Dr. L. W. E. Rauwenhoff, toen predikant te Dordrecht, een open brief aan Dr. Hoekstra x) waarin hij tegen de definitie van geloof bezwaar maakt. Want neemt men „geloof als daad of een rij van daden, is er dan, tusschen die daden in, eene klove, waarin geen geloof is? Is de Christen een nietgeloovige, wanneer hij iets doet, dat elke gedachte aan geloof voor 't oogenblik onmogelijk, maakt b.v. wanneer hij slaapt? R. meent: geloof is geen daad maar veeleer een toestand: „de toestand van het met God verbonden zijn."

Wat Jezus betreft, Hij „kan nooit einddoel van het Evangelie zijn, tenzij men zijn middelaarsambt miskenne." Maar in den toestand van verbonden zijn met Jezus wordt de ware gemeenschap met God onderhouden. Aan het geloof der Kananeesche enz. kent R. niet zulk een groote waarde toe, omdat „hetgeen hier geloof wordt genoemd, vaak niets anders is (!) dan het vertrouwen, dat Jezus machtig en bereidvaardig is om hun

verlangen naar wondervolle hulp te vervullen "

Verder spreekt R. over subjectief en objectief geloof (hij noemt dat ten onrechte geloof en geloofsleer), en zegt hier de ware woorden: hoe meer men met aandacht zichzelve gadeslaat, zooveel te meer (zal men) bespeuren, dat er ... . een innig en onscheidbaar verband bestaat

') Inmiddels Hoogleeraar geworden aan de Kweekschool der Doopsgez. te Amsterdam.

Sluiten