Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbaring der kracht Gods. Die kracht openbaart zich in persoonlijke verschijningen, onder het Oude Verbond irokuitput en icahjTp'owq — om met Hebr. 1 : 1 te spreken — onder het Nieuwe Verbond iv uICl>, in den volmaakten mensch, die het beeld Gods is, of, wanneer ik zoo zeggen mag, het waarachtige Symbool van God, omdat zijn heilige persoonlijkheid ons Gods zedelijke persoonlijkheid volkomen openbaart - terwijl zijne waarachtige menschelijke lichamelijkheid, die in verheerlijkten toestand voortduurde, toen Hij werd opgewekt door de „kracht Gods," hoopvolle toezegging is: „Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes."

Dat de openbaring der kracht Gods met de menschelijke persoonlijkheid, maar dan ook met het menschelijk verstand rekening houdt, blijkt uit het veelvuldig voorkomen van: „Woord Gods," zooals de krachts-openbaring in de H. S. zoo vaak genoemd wordt.

Met het feit der zich openbarende kracht Gods rekent het begrip snor^r zoowel in het O.T.: trouw, een zich vasthouden aan den God die trouwe houdt *); als in het N. T., waar dit begrip veel meer met 3-jyxfi!,;, kracht, correspondeert, dan men gewoon is aan te nemen.

Bij de synoptici heeten swch/j,n<; (ook wel in Sing), de krachtsbetooningen, die van Jezus' heerlijke persoonlijkheid uitgaan in de menschenwereld en die zich

>) Verg. Baljon, Gr. Th. Woordenb., II, 586 v.v.

Sluiten