Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals prof. Sabatier doet, dan verlaat men daarmede de lijn der oudste oorkonden van het Christendom.

Wat prof. Stapfers werk betreft, niettegenstaande de vele schoone bladzijden heeft hij toch niet voldaan, en vindt dat ook zelf. Het is de „onbegrijpelijke", dien hij heeft trachten te beschrijven. Maar daar hij alle wonderlijke dingen wilde weglaten, heeft hij eigenlijk gegeven: fragmenten^over het begrijpelijke dat er met Jezus gebeurd is. Maar juist met Jezus' persoonlijkheid hangt het onbegrijpelijke samen. Dat Stapper wenscht ons Jezus als voor oogen te schilderen — wie zal het niet waardeeren? Maar hij had niet moeten trachten om den Heiland rationeel te maken, want rationeel is zijne verschijning niet en zal dat ook nooit worden.

Intusschen wekt het bewondering, wanneer er met wonderlijke feiten uit Jezus' leven — laat ons het woord maar noemen — niet geknoeid wordt. 2)

Wat Jezus' woorden betreft, deze zijn volgens Stapfer bevangen onder zekere dwalingen zijner tijdgenooten. Nu hebben vroegere Christenen altijd gedacht, dat de woorden van Jezus zijn als de goede vruchten

') Cf. Mt. 6:9 g ij 1 i e d e n dan, bidt aldus: Onze Vader; Mt. 5 : 48 gelijk U w (niet onze) Vader volmaakt is; Mt. 11 : 27 Joh. 20 : 17.

-) Helaas kan dit van prof. Sabatier niet getuigd worden. De allervreemdste manier, waarop bv. het gebeurde bij den storm op zee verklaard wordt, doet aan het optreden van het oude rationalisme denken. Zie S. Lichtenberger Theol. Encyclopedie, j88o art. Jésus-Christ

Sluiten