Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

psychologischen grondslag en de wijsgeerige inkleeding; zonder grondige exegetische studiën en eene omwerking van haar begrip „geloof." Of na die omwerking nog genoeg levensvatbaarheid voor deze richting zou overblijven, is de vraag. Maar dat alles kan niet wegnemen den ernst, waarmede de vraagstukken van onzen tijd hier in het oog zijn gevat, en die de Theologie kan doen opschrikken uit haar „rustige rust," wanneer zij mocht meenen het aireede gegrepen te hebben.

Wat waar is in deze richting, dat zal telkens weer opbloeien, omdat het deel uitmaakt van de blijvende kernwaarheid des Evangelies: Goddelijke liefde wordt aangeboden; aanvaarding dier liefde wordt geëischt. En de aanbieding èn de aanvaarding geschiedt niet buiten Christus.

„Wij kennen ten deele" — dat zal zoo blijven zoolang er een mensch leeft.

Geen heil zonder het geloof — dat zal zoo blijven, zoolang er zonde is.

Geen geluk zonder de liefde — dat zal zoo blijven, zoolang er genade is.

Geen kracht tot vertroosten zonder de hoop — dat zal zoo blijven, zoolang het waar is, dat God deze aarde geschapen heeft „om te volmaken."

Totdat de „zedelijke idee" van den hemel werkelijkheid wordt en de kleine aarde een schooner lied zal

zingen in de harmonie der sferen.

Sluiten