Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije universiteit te amsterdam.

HET METHODISME.

academisch pr o e f s c h rif t

ter verkrijging van den graad van

DOCTOR IN I)E H. GODGELEERDHEID,

of gezag van den rector

Dr. h. h. kuyper,

Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid,

in het openbaar te verdedigen

op Donderdag 23 April 1903, des namiddags ten drie ure,

in liet Gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand,

door

jac oh daniël du toit,

GEBOREN TE PAARL (Zuib-Afrika).

BOEKHANDEL AMSTERDAM. voorheen PRETORIA.

HÖVEKER & WORMSER.

Sluiten