Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in aanraking te brengen. Hij stichtte dan ook een tweede praeformatie ') van zijn latere «United Societies», een een tweede ecclesiola in ecclesia. 2) 2. Wat zijn Ascetisme betreft, zien wij dal hij zijn vleeschdoodende practijken voortzette en naar een regel bleef leven. Bovendien wist hij aanvankelijk zijn disciplinaire methode door middel van de bovengemelde, uit eenige kolonisten bestaande, «Society» in practijk te brengen. •'>) 3. Wat eindelijk zijn Mysticisme aangaat, is hel voldoende hier op te merken, dat hij later zijn houding tegenover Law weer veranderde, 4) en dat zijn theologie steeds de mystische kleur bleef vertoonen. ■>) Alleen, zijn wettisch Mysticisme werd nu hoe langer zoo meer een evangelisch Mysticisme. Immers, Wesley zelf getuigt van het eerste gloren der nieuwe geloofsopvatting in zijn binnenste, vóór hij nog met Böhi.ek in aanraking gekomen is. ,!)

En als dan de nieuwe dag met Böhler is opgegaan, wat dan?

1) Wf.si.ky: The secoml (rise of Methodism) was al Savannali, in April 1730, wlien twenty or tliirty persons niet at my house (Whitehead, a. w„ II, p. 72).

■i) \\ atson, a. \v., p. 37: In this respect he propably learned somethingfrom the Moravians. Cf. wat Wesley van de Moravische ecclesiola zegt: Jrnl. Fel). 28. 1730: After several hours spent in conference and praycr, they proceeded to the elcction and ordinatioa of a Bishop. The great simplicity, as well as soleranity, of the wliole, almost made me forget the 17 hundred years between, and imagine myself in one of tliose assenihlies where form and state were not: but I'ai l the tent-maker, or Peteb the flshernum, presided. Cf. ook Oveuton, a. w., |). 4Ï).

■i) w atson. a. w., p. 37: The whole plan feil in witii liis previous views of discipline and method (ik cursiveer). - I)r. Wihteheai., a.w„ II. p. 18: Hcre we sec tlie first rudiments of the future cconomy of classes and hands.

4) Stephen, a. w. II. p. 110 : In later years he softened towards liis old master... Elsewhere he speaks of I.aw's two practical treatiscs as sowing the seed of Mt'thodism.

5) Hoon: and Hf.nnett, a.w., III. p.9: Vet, as Horace ohserves, that the cask long retains a smatch of the liquor with wliich it was first imbued; so it lias been deplorcd that Mr. Wkslky's rcligion was not thoroughly purged from the leaven of this great antichrist all bis days.

ü) Zie boven p. 28 noot 1).

Sluiten