Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vanwaar die nieuwe waarheid bij Whitefield? Eigen zielservaring deed veel ,doch niet alles. Hiermee paarde zich een grondige bestudeering van de Calvinistische Geloofsartikelen der Staatskerk *) en een nauwgezet onderzoek der Schrift, aan de hand van Henry's bekenden commentaar, beide boden het krachtige tegengif tegen alle valsche mystiek. Er wordt gezegd, dat hij Hexry letterlijk op zijn knieën bestudeerde. 2)

Uit deze twee principes, de ervaring en de studie, wordt bij A\ hitefield geboren zijn levensidee: een Revival van het Calvinisme. 3) Zal 1111 Wesley, die straks in Engeland aan wal stapt, zijn voorbeeld volgen? Vooreerst al niet wat aangaat zijn studie, want in de 39 Artikelen slaat de predestinatie, voor hem een rots der ergernis. Dan, Henry is een Dissenter en naar het schijnt, heeft hij het met Dissenters meestal niet goed kunnen vinden. Doch laat ons den loop der gebeurtenissen volgen.

Wesley hoort dat Whitefield aan het uitzeilen is naar Amerika, waar hij zoo juist mislukking na mislukking ondervonden heeft. 4) Er is nog gelegenheid met hem te correspondeeren en Wesley neemt de toevlucht tol de superstitieuze, meermalen in zijn leven herhaalde, gewoonte hij trekt een lot. Op het getrokken papiertje, dat hij Whitefield achterna zendt, staat: laat hem naar Londen terugkeeren. Maar de gezonde waarheid Iaat zich

t) BoGUE.and Bennett, a. w., III, p. i(>:

2) Ibid., p. 18. - Cf. Works, IV, p. 278: Holy Mr. M. IIenky's incomparable comment upon the Hib.e.

.!) Whitefield, Works, IV, p. 115: Whnt is tliis bilt revlving the esssentinl articles of the Churcli of England, whieh are undoubtediy Calvinistical. Het woord (.alvinisme werd in Engeland gewoonlijk in confcssimwelen zin gebruikt. <-f. I)r. A. Kuyper, liet Calvinisme (Stone-lezingeti), p. 5.

4) Rigg, a. w., p. 31: At Oxford he (Wesley) had mueh personal influcncc,

but bis labours thcre seemed to have borne hut little permanent fruit

llis cureer in tieorgia had been an alinost iguoininious failure.

3

Sluiten