Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodot het Ritualisme, dat hem schijnbaar eerst al verder van het classieke ideaal afvoerde en met het kerkbegrip van Cyprianus in aanraking bracht, *) in zijn geval niet de terminus ad quem, maar slechts het tusschenstation bleek geweest te zijn, waar de wissels werden verzet en vanwaar hij naar de oudste Kerk terugkeerde.

Dat hij inderdaad die Oudheid meende na te bootsen in de organisatie zijner «Societies», is door advocaat Urlin, in zijn interessante werk: Wesley's Place in Church Historii en door W. F. Slater M. A., in zijn wetenschappelijke studie: Methodism in the Light of the Early Church, afdoende aangetoond en zal in het vervolg van dit hoofdstuk steeds duidelijker blijken.

De Morav. Ideeën. — De leer en discipline der Apostelen kon Wesley in boeken vinden, maar de polsslag van hun leven moest door menschen worden voelbaar gemaakt. Waar die menschen te vinden, nu de kloof van levenverzwelgende eeuwen hem van het oorspronkelijke Christendom scheidde? Onder de volgelingen van Zinzendorf, meende Wesley; onder de dragers van oude traditiën en gebruiken (b.v. Agape, Vigiliae enz.).

Hoe hij hen op den Atlantischen oceaan bewonderde, hoe hij in Amerika bij de ordening van één hunner bisschoppen de 17 honderd jaren tusschen Paulus en zich vergat, 2) hoe hij te Savannah een Vereeniging naar Moravisch model s) stichtte, hoe hij door levende personen van de mogelijkheid der oogenblikkelijke bekeering (die hij bijna overal in Handelingen meende te vinden) overtuigd werd, en hoe hij te voet 4) een bedevaart naar Zinzendorf ondernam, om de Christenen in al hun doen

1) Cf. Dr. B. Gregoiiy, IIoIij Catholic Church, p. 248 en Uiilin, a. w., p. 10 en 30.

2) Zie pag. 30 noot 2.

3) Watson, a. w., p. 37

4) Stevens, a. w., I, p. 76.

Sluiten