Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotle zij hier nog gewezen op de Nachtwaken (Vigiliae, Watchnights) en de Liefdemaaltijden (Agape. Love-feasts). De invoering van den Watchnight is «accidenteel» geweest. Te Kingswood brachten de mijnwerkers den laatsten nacht van hel jaar met Bacchanaliën door. Na hun bekeering kwam daarvoor gezang en gebed in de plaats en Wesley, ofschoon geroepen hieraan een einde te maken, vond evenwel in het voorval gereede aanleiding ter invoering van de Vigiliae der oude Christenen in zijne organisatie. Te Londen had de eerste Watchnight plaats in 1742, sedert algemeen onder de Methodisten.

Een of meer preeken, met gezang en gebed worden tot weinige minuten vóór middernacht gehouden. Dan zwijgt ineens alles en aller hoofd buigt zich in zwijgende meditatie terwijl de klok 12 slaat. Men staat op, zingt een lofzang en gaat dan stil naar huis. *)

Op den eersten Zondagnamiddag in hel Nieuwe Jaar vond de Vernieuwing des Verbonds (Iienewal of Uw Covenant) plaats. Uit Richard Alleine werden de verbondswoorden voorgelezen en door plechtig opstaan verbond de gansche gemeente zich aan den Heere. 2)

Over den Liefdemaaltijd, waarvan reeds een beschrijving werd gegeven, is het niet noodig hier weder te spreken (zie p. 37).

or Tesserae, as the ancicnts termcd them; being of just the same force witli BTrtGToXcti (TvvTCLTiKoti)' whcrcver they came, were aeknowledged by their brethern (Cf. ook Stevens, a. \v., II, p. 357).

1) Wesley: There is generally a deep awe iipon the congregation, perhaps in some measure owing to the silence of the night: pprticularly in singing the hymn, with which we commonly conclude:

Hearken to the solemn voiee!

The awful midnight cry,

Waiting souls rejoice, rejoice.

And feel the Bridegroom nigli.

Whiteheao, a. w., II. 151.

2) Jrnl, Aug. 11, 1755.

Sluiten