Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\\ ant wel kan ook het Methodisme «Christendom in in ernst» x) worden genoemd, doch volstrekt niet in dien zin alsof ook de Methodist op diep insnijdende wijze de heiligmaking naar Gereformeerden trant predikt. Verre ■\an dien. Het Methodisme kan zoo worden gekarakteriseeid, maar dan alleenlijk om den hoogen ernst, waarmee hel den zondaar stelt voor den «toekomenden toorn». -) Het zwaartepunt wordt uit hel tegenwoordige leven naar den oordeelsdag verlegd, ten einde zoodoende den mensch tot oogenblikkelijke bekeering te kunnen bewegen. Is echtei eenmaal de bliksemschicht der «nieuwe geboorte» in de harten geslagen, 8) dan belooft het Methodisme spoedige verzekerdheid (Assurnnce) en eventueele, reeds in dit leven mogelijke, zondeloosheid (Perfection). *)

In de Revival-idee ligt derhalve, blijkens het dusver verhandelde, een mi/stisch en optimistisch element. Hel eerste reageert tegen het bewust, het tweede tegen liet serieus karakter van de Gereformeerde religie. Toch is hiermee het derde, en wel het voornaamste, element in de

1) Aldus karakteriseerde Chalmebs het Methodisme, Jüngst, Wesen umi 11ereehligung rf. Melk., p. 14.

2) J. S. Simon, X Manual for Class Leaders, p. 5: The sermons of the carly Methodist preachers taught that Christ would come tojudge the quiek and the dead, and they did not hesitate to depict the terror of His flnal advent. They appealed to the imagination, they roused the conscience. Under their exhortations the ..desire ' to tlee from the wrath to come grein into a passion (ik cursiveer), lts \ oice silenced the pleadings of self, of the world, and of friends. Awakened men pressed into the Societies, eonsumed with an anxiety to know how they might „abide the day of His coming."

3) Cf. Whitkfield's woord: New Birth made its way like lightning into the hearers' consciences (Southey, a. w., p. 80).

4) Cf. Wesley, Works, VIII, p. 296: Is not the teaching believers to be continually poring upon their inbred sin, the ready way to make them forget that the} were purged from their tormer sins? We tind by experience it is, or to make them undervalue and account it a little thing: whereas, indeed, (though there are still greater gifts behind,) this is inexpressibly great and glorious. P. 297. Does not the harshly preaching perfection tend to bring believers into a kind of bondage, or slavish fear? It does: Therefore we should always place it in the most amiable light, so that it may excite only hope, joy, and desire.

Sluiten