Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

realist «een volmaakt organisme», !) een /Ua$ tov óeoiï.

Men ziet dus hoe de Revival-idee opkomt. De aanleiding tot hare ontkieming vindende in misstanden die soms onder Gereformeerden voorkwamen, stoelt zij op drieërlei wortel: hel Mysticisme,2) valsch Optimisme3) en valsch Idealisme, en stelt zich als zoodanig tegenover den bewusten, serieuzen en realistischen aard der Gereformeerde religie. Vandaar dat een echt Methodistisch Revival steeds dit drieërlei element in zich draagt: onzuivere kennis van God en de Godsopenbaring, onzuivere kennis van den mensch en onzuivere kennis van de relatie tusschen God en mensch. Bijgevolg is een Revival, in zijn volle diepte en breedte gegrepen, iels meer en iets anders dan de warme adem der mystiek, die den Gereformeerden hof doorwaait ten einde aan al wat daar bloesemt de heerlijkste geuren te ontlokken. Ware dat het geval, een Revival zou onze volle sympathie hebben. Het zou dan aan de (lodskennis de reuke der Godvreezendheid, aan de kennis der heiligmaking den adem des Christelijken levens, aan de kennis van Gods geopenbaarden en verborgen Raad

1) Dr. H. Bavinck, l)ogmII, p. 384.

1) Abbky and Ovebton, a. w., p. 270: But, with some important differences, thore can be no question tliat Methodism rose and prospered under the same intiuenees which in every age of Christianity, or rather in every age of the world, have attended all the most notable outbursts of mystic revivalism. lts causes were the same; its higher manifestations were much the same; its primary and most essential principle was the same. (Dan wordt over Neoplatonisme en de Middeleeuwsche mystiek gehandeld). Pikrson, Oudere Tijdgenooten, p. 57: Die extase, die mystiek van het Réveil was niet soortelijk verschillend van die der Italiaansche en Spaansche heiligen tegen het einde der middeleeuwen. Sancta Theresa di Jesu zou zich onder de vrienden van het liéveil op hare plaats hebben gevoeld.

3) Zelfs een Methodist als Dr. Rigg (a. w., p. 41) schrijft in verband met Wksl^ys Perfectionisme: His analysis of human nature seems to have been metaphysically inadequate; and for this, as well as other reasons, his statements ot this doctrine often appear to be vague, if not sometimes inconsistent.

Sluiten