Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als reeds aan de jongeren geschonken was. Ook niet van een aangrijping des Heiligen Geestes, als waardoor later de geroepenen ten leven werden verwekt. Er is sprake van iets dat nooit vooraf noch ooit daarna, maar hier uitsluitend, hier alleen plaats greep; van iets nieuws, iets eigenaardigs' iets dat zich nooit herhaald heeft, en dat door de Schrift daarom met den eigenaardige,! term wordt uitgedrukt de uitstorting van den Heiligen Geest

« Eerst op aarde gekomen, verlaat de Heilige Geest deze aarde „iet meer. «Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u den Trooster zenden, opdat Hij bijn blijvein eeuwigheid.»

De idee van het Methodisme is dus: een Revival van het Christendom door een Revival van de Christelijke Oudheid, het Pinksterwonder incjuis. De Methodist sluit zich hij het kerkelijk verleden niet aan, maar grijpt over

de historie heen naar den oorsprong terug. Hij wil, om zoo t( zeggen, geen kerkelijk maar een revivalistiseh Christendom. Door een weer geldend maken van het verledene moet het tegenwoordige worden verwakkerd, of om met Wkslev te spreken, men zoekt een «ancient novelty». i) In dit teruggrijpen nu naar den Apostolischen tijd met negatie van alle historische ontwikkeling, openbaart zich het beginsel der repristinatie, -') één der grondfouten van hel Methodisme.

noviitv'nf\UI1' P' 258: If 1 °an pr0hably conjectur<'. that, either hy the , ƒ f"" anc,ent cust0"' (Watchnight)... it is in my power to save -i

it Ïot Tl rf and hidC a mU'titUde °f SinS" al" 1 clear ^ore God'if I do

not, if I do not snatch that brand out of the burning?

Kt?P^f;?,RCfra,0re" ZU" MerVan "iet gt'"eel "ij tc P'e"en: Dr. H. H Klipkr, Het Gereformeerde Beginsel en ,1e Kerkgeschiedenis, p. 30: De Refor-

matoren hebben door hnn breuke met het bestaande instituut en hun te.1

Sml ";ar de urcl,ri8tli0he als de ideal-Gemeinde meegewerkt tot de voor-

drukki ^ » 0,'US Palmare Va" FLACIUS IllyeicUS hare classieke uitdrukking heeft gevonden, dat in de Kerk geen ontwikkeling maar allee-, ver

ring heeft plaats gevonden. Beider .standpunt leidt consequent, gelijk Bai-r

Sluiten