Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen schrijven, ofschoon de een iets zoo geheel anders en zooveel meer daarop schrijft dan de ander. *)

Met dit reduceeren van het Evangelie der zaligheid tot een minimum wordt het belijdend karakter der Kerk meer en meer weggedoezeld. De Kerk toch was van haar aanbeginne een belijdeniskerk. -) Wat in de doopsformule reeds embryonisch aanwezig was, is van lieverlede uit het bewustzijn der Kerk tot een confessie uitgegroeid,3) die men in de Christelijke Oudheid den regel des geloofs noemde en die later in het Apostolisch symbool verder uitgewerkt werd.4) Niet in de «confessionslose Religiositat» 5) van den Methodist zochten de eerste Christenen hunne eenheid, maar juist in een seherpbelijnde formule, waarmee als met een verbindenden eed(sacramentum) trouw

1) Grkgory, Iloly Church. p. 175: An effective belief that Christ died for ouv sins, and was raised from the dead according to the Seriptures is here (1 Cor. 15 : 1—4) asserted to be essential to the salvation of evangelized ptople... The precise amount of doctrinal belief whieh is necessary to salvation is necessary to Church membership. — Dr. A. Harnack, Wesen des Cliristenthums3, p. 92: Das Evangelium ist keine theoretische Lehre, keine Weltweisheit; Lehre ist es nur insofern, als es die Wirklichkeit Gottes des Vaters lehrt. Terecht merkt Dr. W. Walthkr (Ad. Ilarnaeks Wesen des Chrislentliums fiïr die ehristliehe Gemeinde gepruft4. p. 154). naar aanleiding hiervan op: Harnack hat schon oft versucht, das Evangelium so kurz als möglich auszudrüeken, so dass alles, was etwa Wissen genannt werden köntte, ausgeschlossen bliebe... Auch der also, weieher nichts gelernt hat, kann das Evangelium erleben. Deun dieses sagt nur: „Grott is dein Vater". Das ist gewiss sehr kurz. Aber wenn uns das gepredigt wird, so wird doch etwas gelehrt. — Het is verder opmerkelijk dat Harnack (/>. G.a, III, p. 812) Zinzendorf, Weslky, Schleiermacher en Ritschl op één lijn stelt.

2) H. Bavinck, Dog in., IV, p. 168.

3) Th. Zahn, I)as apost. Symbolum2, p. 46.

4) Th. Zahn, Glaubensregel und Taufbekennlnis in der uilen Kirehe in de Skizzen aus dem Leben der alten Kirche. p. 238-270.

5) Opmerking verdient dat Dr. Sohm (Kirchengesehiehte int Grnndriss, p. 189) de „Unionsrichtung" in Duitschland uit het gevoel laat opkomen: Sofern die Romantik der Phantasie neue Nahrung gab, kam sie an erster Stelle der Katholischcn Kirche. sofern sie die Krüfte des religiösen Gefiihls erregte, kam sie vor allem der protestantischen Kirche. dem neubelebten, unionistisch gerichteten. den letzten grossen HeilsgUtern krilftig zustrebenden Pietismus zugute.

Sluiten