Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig band aan deze moeder. Hij ziet enkel de afzonderlijke geloovigen, gelijk ze «als duiven gevlogen komen tot hare vensters » (Jes. 6() : 8).

Dit komt hiervandaan, dat de Methodist niet genoegzame waarde hecht aan de genademiddelen, die deze moeder krachtens Gods bevel uitdeelt aan haar kinderen. Gedurende de l.s '1 eeuw had Wesley's Society evenmin een sacrament als een confessie. Wel reikte hij op zijn jaarlijkschen rondgang als geestelijke der Staatskerk de bondszegelen uit, doch dit was occasioneel. Hel normale was voor hem, dat zijn volgelingen de sacramenten in eigen kerken ontvingen ') (daarvoor waren de kerken nog goed genoeg in zijn oog!), en in zijn Societies alleen kwamen om «den toekomenden toorn te ontvlieden ». Wesley had zijn denkbeeld van een «onsectarisch Revival» 2) te hef, dan dal hij op het punt van de «sacramenten een twistappel tusschen zijn «opgewekten» zou werpen. Om onsectarisch te zijn moest men ieder vrijlaten in zijn beschouwing over Doop en Avondmaal, en om een Revival te zijn moest het subjectieve gevoel der bekeering sterk op den voorgrond treden en de objectieve genade in het sacrament slechts een tweede plaats innemen. En wel is na Wesley's dood de sacramentsbediening algemeen geworden, toen de Societies langzamerhand den vorm van Kerken aannamen, maar ook nu nog werken de eigenaardige antecedenten uit Wesley's tijd na. Dil blijkt ten eerste uit het ontbreken van een officiëele Doopsleer bij het Wesleyaansch Methodisme, *) wat ten

1) Pkirce, a. w., p. 123: Was the sacrament of the Lord's Suppke administercd in the Methodist chapels during the life-time of Mr. Wkslky? No, except by Mr. Wkslkï himself in his annual visits... But he most solemnly urged upon all his assistants, helpers, and people, to adhere strictly to the observancc of this command of our Lord, by regularly communicating in the Church of England or clsewherc.

2) Gbegory, a. w.. p. 36.

■s) Riog, a. w., p. 44: To this day (Christmas 1886) Wesleyan Methodism remains destitute of any explicit doctrine on the subject of baptismal grace.

Sluiten