Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke Oudheid, dat in Engeland en Zwitserland !) de Réveilmannen bezielde, geleid tot het stichten van een onkerkelijke Society zonder belijdenis. Dit geldt zoowel van Engeland als van Zwitserland 2) en Holland. 3) Natuurlijk niet in absoluten zin, aangezien het weieens gebeurt, dat een Revival een meer of min kerkelijken en confessioneelen weg volgt, en in abstracto het geval zelfs denkbaar is van een frisch opborrelenden stroom van hooger leven, die in de zuiver kerkelijke bedding vloeien gaat. Tot dusver is echter gepoogd al liet bijkomstige in verband met een zoo kameleontisch verschijnsel als het Revival te abstraheeren, en de aandacht zooveel doenlijk op het essentieele te vestigen. Wie dat niet doet, moet öf zich tot vage algemeenheden bepalen öf de pen uit de hand leggen.

Beziet men nu een Revival in het centrum en niet in de peripherie, dan kan met zekerheid worden geconstateerd dat het onkerkelijk is en als zoodanig tegen de kerk over staat. Wesi.ky meende over de Kerk heen naar de «Apostolische Society» terug te moeten grijpen, en gerartkte zoodoende in conflict met de belijdenis dat «deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe; gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan». Ilij meende achter hel dogma terug te moeten gaan, vergelende echter, dat het reeds embryonisch in de doopsformule vervat ligt.

1) De Goltz, a. w., p. 294 v. Maury, a. w., II, p. 205: On arriva bientót i professer * hautement Ic principe d'imitation, c'est-a-dire la doctrine qui soutient que les institutions du culte des ehrétiens doivent être calquées sur celles des temps apostoliques.

2) Zie noot 1), p. 117. Dk Goltz, a. w., p. 281, 265: Ces hommes n'éprouvèrent point le besoin d'exprimer leur nouvelle foi par aucune formule précisée dogïuatiquement; et ce fait prouverait & lui seul a quel point le Réveil etait bien un mouvement religieux et individuel, et cowbien il avait peu a faire avec une agitation confessionelle.

3) Zie noot 4). p. 118: noot 1). p. 120.

Sluiten