Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar methodistische beginselen geleid ... Ook is Wesley de stichter der traktaat-literatuur.*) Aan de goedkoope verspreiding van bijbels en godsdienstige geschriften heeft hij bijzondere zorg besteed... Eindelijk was hij de eerste, die zijn stem verhief tegen de slavernij, en door het Methodisme is Wii.berforce opgewekt geworden 2) om de ketenen der slaven te verbreken.» 3)

Van een beoefening der Christelijke en theologische wetenschap in stringenten zin kan bij het Methodisme nauwelijks sprake zijn. Hiermee wordt natuurlijk niet beweerd, dal Wesley geen wetenschappelijk man was, dat de wetenschap tot op zekere hoogte in de Methodistische seminaria niet beoefend wordt en dat er niet eenige geleerden onder de Methodisten zijn. Maar bij den Methodist, zoo den studeerenden als niet-studeerenden, staat te sterk op den voorgrond het winnen van zielen, 0111 nog veel tijd of zin voor rustige studie over te laten. 4) Derhalve' werd ook de schatkamer der Christelijke wetenschap van Methodistische zijde met slechts enkele kleine bijdragen verrijkt. 5)

Hiertegenover vloeide mild de ader der Christelijke letterkunde; mild, wanneer men denkt aan de schoone liederen der Wesleys, aan de stichtelijke werken van John en andere Wesleyanen en aan de geschriften der «Evangelical Party», die feitelijk onder beademing van het Methodisme opkwam. u) Ik behoef hier alleen te noemen

1) (.1. I yeiimax, a. w., I, p. 11. — Stevens, a. w., II, p. ssu.

2) De IIémisat, a. w., p. .m — Whitefield was tegen de vrijmaking der slaven (\\orks, IV, p. 4(14) hoewel hij tegen hun mishandeling protesteerde (Works, IV, p. 37).

3) De la Saussaye, a. w., p. 128.

4) Sol'tiiey, a. w., p. 270.

5) Slater, a. w„ p. 148. - i>. lol: Our want ol' learning and want of leisure compel us to dependence at mnny points.

(!) I.hcky, a. w., II, p. 034.

Sluiten