Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

Rom. 8:7 enz.), Arminiaansch en het Arminianisme voert naar Rome! J)

4. Tegenover de Methodistische opvatting van het geloof als een vertrouwen (Pope spreekt zelfs van een waagstuk der ziel) zij geponeerd, dat het ook is een kleven van het menschelijk bewustzijn aan het bewustzijn Gods, aan Zijn gesproken Woord (cf. Joh. 17 : 3, 1 Joh. 3 : 14, 1 Joh. 5:9, 10, Joh 19 : 25). Ho vendien kan het zaligmakend geloof geen vrucht der z.g. gratia praeveniens zijn, daar het een zuiver geestelijk goed is (Ef. 2:8, Phil. 1 : 29).

De justificatie heeft bij de Weslevanen te veel een ethische, subjectieve, te weinig een juridische, objectieve beteekenis. Niet dat het verband tussehen rechtvaardigspreking en rechtvaardig zijn mag worden losgemaakt, maar (iods spreken moet altoos een scheppend spreken blijven. 2)

6. I)e regeneratie zooals boven aangeduid is eigenlijk geen weder-geboorte, geen nieuw begin van echt Goddelijk leven, maar een soort van donum superadditum waarmee God den menschelijken arbeid kroont. Geheel vrijmachtig blijft God in dit wederbaren niet (zie Joh. 1 : 13, 3 : 8).

7. Op even dualistische wijze moet de genadedaad der heiligmaking bij de geloovigen tot openbaring koinen èn doordien zij (de heiligmaking) niet centraal organisch uil Christus als het Hoofd in de uitverkorenen als de leden Zijns lichaams wordt overgeleid (cf. 1 Cor. 1 : 30) s) èn

1) Mr. Giioex v. Pbinstebeb, Maurice et Barnevelt, p. ccv.

2) Dr. A. Ki'yper, B Voto, ii, p. 350.

3) I)e onderscheiding van Pope (a. \v„ p. 254): .He (Christ) is made unto ns xyioc<riió( not iycurvv^: our sanctificalion to God by Himself, not our inwaicl holmess,» gaat niet op: want • dass die von Zeitwörtern anf und -;'£m abgeleiteten Substantiva auf -póf nicht bloss die Thiitigkeit des Zeitworts, sondem auch den dadurch gewirkten Zustand bezeichen, /.eigt Lobeck, 1'linjn.. p. 510» (Hkiniuci, ad loc. in Meyeh's Kommcnlar).

I

é

Sluiten