Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de representative session, die over alle financieele en uitwendige bestuursmaatregelen, doch ook over verschillende geestelijke aangelegenheden te beslissen heeft.

Slechts eenige in het oog springende verschilpunten tusschen deze «politv» en het Gereformeerde kerkrecht vinden hier een plaats. 1. De beginselen waarnaar de kerkrechtelijke regeling zich zelfstandig ontwikkelt zijn niet uit de Schrift afgeleid; zoodat men hier te doen heeft, niet met het recht der Kerk maar met de organisatie eener society. Getuige hiervan, om iets te noemen, het novitiaat voor leden en predikers. 2. Het recht der geloovigen wordt verkort, doordat de leaders, local preachers en ministers van den superintendent en niet van de leden der society hun aanstelling ontvangen. 2) Wel geschiedt dit onder goedkeuring van de local preachers' en leaders' meeting, maar ook de leden dezer vergaderingen ontleenen hun bevoegdheid aan genoemden hoogsten ambtsdrager in den circuit. 3. Geen ambt bekleeden de leaders en local preachers, daar zij niet geroepen en bevestigd worden als de ouderlingen der Presbyterianen. 3)

4. De hiërarchische strekking van deze organisatie blijkt hieruit dat de ministers en superintendents hun aanstelling krijgen van de conference, alleen uit ministers bestaande. *) Eveneens uil het spreken van hoogere, niet van meerdere vergaderingen. De omschrijving: «supreme legislative and executive Body» wordt ten opzichte van de conference goedgekeurd. Onderscheid van hooger of lager rang is er onder de ambtsdragers doordien de superintendent ambte-

1) Simon, a. w., p. 421».

2) Als «rights»(?) van de leden noemt Gregoiiy, a. w., p. 13G: to liear the pure Wesleyan-Methodist doctrine, to join in Divine worship and receive the Sacranients, and to take part in meetings for Fellowship according to the Methodist rnles.

3) .1. II. Hiog, Ene. Brit., XVI, p. 180.

4) Simon, a. w„ p. 429.

Sluiten