Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het ofjïcieele einde mijner academische loopbaan, rust op mij de aangename plicht een woord van dank te richten tot allen, die medegewerkt hebben aan het voleinden mijner studies.

In de eerste plaats mijn ivelgemeenden dank aan HH. Hoogleeraren aan de Uirechtsche en Amsterdamsche Universiteiten, van wie ik onderwijs mocht genieten. Dit geldt voor een groot deel U, Hooggeleerde de Vries, Went en Hubrecht, ivant ik heb Uwe wetenschappelijke leiding, in zoo vriendelijken vorm genoten, leeren waardeeren.

Hoe kan ik echter U, Hooggeleerde W efers Bettink, Hooggeachte Promotor, erkentelijk genoeg zijn voor de levendige belangstelling, die ik steeds van Uwe zijde mocht ondervinden, en waarvan ik bij het samenstellen van dit proefschrift zoo ruim-

Sluiten