Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid voorkomen onmiddellijk onder den bloembodem wijst hierop.

Atropa Belladonna. L.

Nadat ik zaden van deze species in vochtige lucht had laten weeken, maakte ik daarvan doorsneden en onderzocht deze microchemisch op de gewone wijze.

Het alkaloïde bleek ook hier in de voedingslaag te zijn gelocaliseerd; alleen is deze niet zoo breed als bij Datura 8. Microchemisch kon ik in het endosperm niets aantoonen, doch macrochemisch was het mij mogelijk ook daarin de aanwezigheid van plantenbase te ontdekken.

Ik liet nu zaden in den grond kiemen en onderwierp, zoodra dit geschied was, het kiemplantje aan een nader onderzoek. Met de punt van een praepareernaald werd het weefsel zoo voorzichtig mogelijk uiteengereten en in JJK-oplossing gebracht ; bij de meeste kiemplantjes werd nergens praecipitaat waargenomen; slechts bij enkele was alkaloïde aan te toonen. Het gelukte mij echter niet met zekerheid uit te maken, of de epidermis dan wel het onmiddellijk daaronder gelegen weefsel de drager daarvan was.

Sluiten