Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het localisatie-onderzoek.

Conium I Cytisvs Laburmtm L. Lupinus htteus L. Cojfea Cinchom Ledge-

maculatum L. \ arabica L. riaaa. UoENS.

Paren- Zaadloblien. Zaadlobben. Endosperm. Geen alkaloïde.

Vrucht- chijm.

wand. (oniitielauL'

d. i. binnenste ! laag van den vrucbtwand.

Geen alkaloïde. Zaadloblien (doch ver- Zaadlobben (doch vermin- Geen alkaloïde. Hy- , Schorsminderd). i derd). I poco- paren-

tyle as chijm.

Geen alkaloïde. Hypo- / | Parenchijm bin- Geen alkaloïde. Als in vorig

cotyle j Epidermis. Hypo- l nen vaatbundel- stadium.

as. ' ' cotyle {kring en in paren-

Zaadlobben (veel ver- ; as. I chijm van de minderd). ! [ vaatbundels.

Ook in eenige lagen parenchijm grenzende aan de vaatbundels.

Zaadlobben (veel verminderd).

Geen alkaloïde. ,, Bovenaan in j Alle schorsparen- Als in vorig

rntvló epidermis. | chijmcellen en I stadium; al-

as Beneden niet Hypo- ve]e epidermis- leen alkaloïde

a>" meer. I cellen. Verder in zaadlobben

Zaad- I Alleen nog cotyle parenchiim van i daar, waar de

lobben. I epidermis. ag den vaatbundel vaatbundel

en jonge bast- intreedt.

' elementen.

. Meeste sehorsI parenchijmWortel. J cellen. Verder 1 dito als hypoI cotyle as.

Zaad- I Alleen de epiderlobben. ' mis.

Als in vorig stadium, I Stengel en wortel als in

doch vermindering in ' vorig stadium.

epidermis en optreden i Scheede

van alkaloïde in het ! epidermis,

parenchijm. I l parenchijm van

Wortel- l t. -j I den vaatbundel

tje {Epidermis. ; I enbij vantbun.

| 1 del.

Blad- {^epidermis,

i parenchijm bij I vaatbundel.

I Steel

[ epidermis,

' parenchijm van den vaatbundel.

Sluiten