Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooter is dan de productie, waardoor wij dus niet in staat zijn de aanwezigheid op dat oogenblik aan te toonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verschillende kiemplanten, die dan eens niet, dan wederom wèl alkaloïde bevatten.

Daar ik de opvatting van Barth : 116. reeds onder I. heb besproken, rest mij nog terug te komen op de door Ankma aan alkaloïde-zouten toegekende vermoedelijke eigenschap, den turgor te verhoogen. De osmotische proeven door Anema gedaan met oplossingen van zuren en met zure oplossingen van alkaloïde-zouten, bewijzen dat de exosmose bij de eersten de endosmose overtrof, terwijl bij de laatsten het omgekeerde plaats had. Hieruit volgt, dat de oplossingen van alkaloïdezouten sterker water aantrekken uit hunne omgeving, dan de organische zuren. Dit moge eene aanwijzing zijn, doch, zooals de schrijver zelf zegt, zijn de omstandigheden bij den kunstmatigen dialysator eenigszins anders dan bij de levende cel, en kunnen de resultaten hier misschien verschillen van die, welke met de door schrijver gebruikte toestellen werden verkregen.

Bovendien zoude in alle sterk turgesceerende cellen en weefsels van de onderzochte planten, dus

Sluiten