Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbericht bij de tweede uitgave.

Ditmaal verschijnt dit werkje niet zoozeer als een aanvulling hij Dr. Stoett's hekend boek Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, enz. (St.) — daarvoor heeft het zijn dienst voldoende gedaan —, als wel als een supplement op alle Hollandseh-Engelsche woordenboeken en phraseologieën, die nog altijd aan het oude euvel mank gaan: in plaats van het ééne noodige, d.i. de letterlijke vertaling, geven zij ongewone overzettingen of omslachtige omschrijvingen, waaraan noch de Nederlander, noch de Engelschman iets heeft.

De nummering van Dn. Stoett heb ik behouden, maar de nog niet door hem behandelde zegswijzen zijn van Romeinsche cijfers voorzien.

Verder lette men op de volgende afkortingen:

A. = Annandale, Conc. Dict.

B. = Barentz, W'dbk. der Eng. Spreektaal. Ch. = Chambers, Ticent iet h Century Dict.

F. = Flügel, Eng .-Deidsches Wörterb.

F. &. H. = Farmer & Henley, Dict. of Slang and coll. English.

M. = Mi rray—Bradley, Oxford Dict.

M. S. = Mueet—Sanders, Ene. Wörterb. der Eng. Sprachc.

R. — Roget, Thesaurus.

T. B. z= Ten Bruggencate, Holl.-Eng. Wdbk.

Voor zaakkundige op- en aanmerkingen houd ik mij aanbevolen. Reeds nu kan ik met dankbaarheid vermelden, dat mijne bijdrage in méér dan één opzicht gewonnen heeft door die van Prof. Logeman te Gent van wien ik ook eenige parallellen heb die mij ondanks het ijverigste nasporen nog steeds ontsnapt waren. Moge zijn voorbeeld anderen tot navolging opwekken.

Brussel. April 1907.

De Schrijver.

Sluiten