Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- driedekker; ouderwetsche kansel met drie verdiepingen", Muket—Sanders ook ,roman in drie deelen", zoo als men liet bij Zangwill (The Bachelor'* Club) vinden kan. Hier kan nog bij vermeld worden dat het ook beteekent: a three-act play; a coat ha ving three capes round the shoul«lers (Farmeb & Henley). Overigens zijn namen van schepen overdrachtelijk op vrouwen of meisjes toegepast in het Eng. niet zeldzaam. Zoo heeft bij Shakespeakk bijv. pinnace de bet. van koppelaarster, terwijl a xiceet era ft gezegd wordt voor een aardig meisje.

40t>. Drinken als een Tempelier. De Eng. vergelijking is to drink like a fixh CMriiRAYi of like a fiddler. Soms likc a Dam'.

411«. Droomen zijn bedrog. Reeds Cii.u cer heeft min of meer spreekwoordelijk in den Hom. of the ltoxe 2:

Many men seyn tliat in Sweveninjïes Tliere nis but tables and lesinges.

VI. Een druppel in de zee. In het Eng. a drop in the ocean.

41.'5. De druiven zyn zuur. Niet vermeld in T. B.. dat dit

gezegde ook in liet Eng. gebruikt wordt, bijv. sour grapen, the grapes are xour (Marton Crawfuri), Tale of a lonely l'arish). Zoo ook Trollope, Harchexter Toicerx p. ;592: "Mr. Su>ppe xmüed ahominablij, and said, as plainly as a look eould speak. that the grapex irere xouru.

417. Onder den duim hebben. Niet vermeld to hare a perxon tinder one'x (the) thiunb. Vgl. T. B., die verschil maakt tusschen onder den duim „hebben" en „houden", wat voor de figuurlijke taal niet noodig is.

41H. Op zijn duim fluiten. Het onmogelijke fiuitinstrument is in het Eng. the btick'x hom. Chaucer heeft to blow the buck'x hom. Het moderne Eng. heeft to (go) ichistle for. Vgl. verder 471 (iemand laten fluiten).

Sluiten