Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verbrand. De asch werd opgelost in water en de op ossing tweemaal met eene groote overmaat van zoutzuur tot droog toe uitgedampt.

De oxydatie van het nucleohiston, zoowel als van het nucleoproteide met salpeterzuur geschiedt op deze wijze binnen enkele uren, terwijl de vloeistof niet spat en daardoor dus geen bezwaren worden veroorzaakt.

a. Calcium-nncleohiston, praeparaat I.

0.8437 gr. droge stof leverde:

0.0308 gr. BaS04 = 0.501 °/0 S.

Daar het aschgehalte van dit praeparaat 7.008 °L bedraagt, wordt het zwavelgehalte, berekend op de asehvrije stof 0.539 °/0.

b. Calcium-nucleohiston, praeparaat II.

0.7992 gr. droge stof leverde:

0.0301 gr. BaS04 = 0.517 °/0 S.

Daar het aschgehalte van dit praeparaat 7.888 °/n

bedraagt, wordt het zwavelgehalte, berekend op de asch vrije stof 0.562 °/0.

0 50Q o/^T11?16011181011 beVat dus geadeld 'o , berekend op de aschhoudende stof.

Het nucleoproteide bevat, zooals later zal worden beschreven, 1.19 o/# S. Laknfdd ^ m ^ ^

" 0 wanneer hiervan V, gedeelte nucleoproteide was, dan stemmen de resultaten zeer ffoed overeen. 6

Calciumbepalingen.

Hm voor werd het calcium-nucleohiston goed gemengd

met o /„ azijnzuur; nadat het mengsel 1 k 2 uren

Sluiten