Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Calcium-nucleohiston, praeparaat II.

0.3991 gr. droge stof leverde:

0.0074 gr. CaO = 1.324 °/0 Ca.

dafdezl Phosphorusl>epalingen is er reeds op gewezen, dat deze praeparaten slechts eene uiterst geriuue hoe

vee,held ph ptaat Wvatteni d>t 2

ciumphosphaat aanwezig was. Om, met Let oog

» hX T\T co"tr°leb«P-li"g voor het calcium gehalte te hebben, werd calcium-nucleohiston op de

volgende w.jze bereid: het %musextract werd mei

nznnr gepraecipiteerd; het praeeipitaat werd, om

het phosphorznnr te verwijderen, tweemaal met eene

mme hoeveelheid water nitgewassehen en daarna op.

g ost in water met zoo weinig mogelijk ammoniak

Urt deze oplossing werd het nucleohiston neergeslagen

met calcinmchlonde; het neerslag werd met alcohol

u. gewasschen totdat de wasehaleohol geen calcium-

ehlor.de meer bevatte, daarna onder aether gebraeht

Lf6 7r ™In deze stof was'on,dat" «®-

maal met CaCl neergeslagen was, waarschijnlijk nog

later mTS aa°weziBi het zal echter

heeft Ü1- het nucleoproteide een calciumgehalte eeft, dat bmnen do waarnemingsfouten gelijk is aan dat va„ het nucleohiston, zoodat deze geringe hoe-

staan °Ucle0pr0te!d<i "«jking kon doen ont-

Het calciumgehalte werd weer door eztractie met /o azijnzuur bepaald.

0.7563 gr. droge stof leverde:

0.0142 gr. CaO = 1.341 % Ca.

Sluiten