Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aschgehalte van dit praeparaat bedroeg dus 2.991 °/0. Het koolstof- en waterstofgehalte, berekend op de aschvrije stof, wordt alzoo:

51.716 °/0 C en 7.348 °/0 H.

Voor het calcium-nucleoproteide werd dus gemiddeld gevonden: (berekend op de aschhoudende stof)

49.816 u/0 C en 7.288 H

Voor het met azijnzuur neergeslagen nucleoproteide werd een koolstof- en waterstofgehalte gevonden van gemiddeld:

50.086 °/0 C cn 7.!79 °/0 H.

Het koolstofgehalte van het calcium-nucleoproteide is dus iets lager dan dat van het |met azijnzuur gepiaecipiteerde nucleoproteide; dit stemt overeen met de voorstelling, dat het eerste eene calciumverbinding is, terwijl deze verbinding bij het met azijnzuur neergeslagen nucleoproteide geheel of althans grootendeels ontleed zal zijn. Dat hetzelfde verschil niet bij de waterstof wordt waargenomen, is het gevolg van het abnorm hooge waterstofgehalte, dat bij de bepalingb. gevonden werd en dat waarschijnlijk is toe te schrijven aan het gebruik, bij de analyse, van niet voldoend uitgegloeid loodchromaat.

S t i k s t o f b e p a 1 i n g e n ') a. Calcium-nucleoproteide, praeparaat I.

0.4085 gr. droge stof verbruikte voor de neutralisatie

1) \ olgens Kjeldalil, zooals bij het nucleobiston is opgegeven.

Sluiten