Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij concordaat van 18 April 1656 werd besloten: dat de weg op de Teuge tot geryff der reysenden zou worden afgegraven en dat daarop eenig reysgelt gedult zou mogen worden sonder naedeel der Ingesetenen2). Toch scheen de weg op den duur niet te bevallen. Bij resolutie van •29 Aug. 1760 toch is bepaald: goetgevonden den heere Cameraar indertijd en de heeren weydegreven te verzoeken en te auctoriseeren om tot fac-iliteering van de passagiers naar en van deze stad over stadsweyde, de Teuge genaamd, een breeden weg of dijk op 't Koerhuis aan te laten maken derwijs als convenabel zullen oordeelen en ter zijner tijd, ook als cieraad, met boomen te beplanten.

Nadat kort na 1830 de straatweg naar Zutphen in een rechte lijn van de stad naar 't Koerhuis was aangelegd, kwam in de toestand der weiden een groote verandering. Bij overeenkomst toch in 1837 tussehen de stad en de commissie voor de weiden gesloten werd aan de stad afgestaan in ruil voor gronden op de Marsch de zoogenaamde Kalverweide; hiermede werd het stuk tussehen den nieuwen straatweg en de IJsel bedoeld. Ik kom op deze overeenkomst straks nader terug.

Sedert 1897 zijn op de Teuge de schietbanen voor het te Deventer liggende garnizoen.

1) De stedelijke regeering werd uitgeoefend door Schepenen en Raad. Deze waren evenwel niet oppermachtig. Bij belangrijke zaken moest tevens de Gezworen Gemeente worden geraadpleegd, een lichaam uit 48 burgers bestaande, dat minstens 4 maal per jaar moest worden samengeroepen. In zulk een vergadering konden de beide colleges elkander wederkeerig voorstellen doen, welke voorstellen, zoodra zij door beiden werden aangenomen, kracht van wet kregen en concordaten genoemd werden. De besluiten van Schepenen en Raad heeten resolutiën.

2) Tegenw. Staat van Overijssel III pag 178.

Sluiten