Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorp aan. Bij do kerk toch worden huizen gebouwd voor geestelijken en korkedienaren; en ook van hen, die tot het nieuwe geloof bekeerd werden, zullen wel velen zich in de onmiddelijke nabijheid van de kerk geplaatst hebben. Zoo begon de plaats zich langzaam uit te breiden. Veel zal hier ook wel toe bijgedragen hebben de betere tijden, die onder het keizerschap van Karei de (Jroote aangebroken waren. Het opperbestuur over Hanieland werd aan een graaf' opgedragen; onder dezen graaf stond een schout, die met de schepenen over alle ingezetenen recht sprak.

Spoedig evenwel werden alle personen, die woonden op de goederen van de kerk aan den rechtsdwang van den graaf onttrokken en onder den Utrechtsehen bisschop gesteld. In 846 werd de bisschop van Ltreeht door keizer Lotharius in dit recht bevestigd, gelijk ook later nog dikwijls geschiedde1). Ook het grondgebied van de Utrechtsche kerk — oorspronkelijk allicht niet meer dan het stuk grond, waarop de kerk was gebouwd — schijnt al spoedig aanzienlijk te zijn uitgebreid. In 896 toch had de Utrechtsche kerk aanzienlijke bezittingen „in Daventria villa 2). De macht van den bisschop nam nu voortdurend toe. Hij Dumbar vinden we vermeld, dat keizer Otto de 2de in het jaar 975 om Gods wille aan de Utrechtsche kerk schonk het recht van den tol binnen Deventer3). En eindelijk schonk in 1046 koning Hendrik III aan bisschop Bernulphus, al den eigendom dien hij had ter plaatse genoemd Deventer, in munt, tol, schatting, met geheel de koninklijke rechts-

1) Ver Loren ]>ag. 221.

2) Ver Loren ]>ag. 222.

*) K. en W. Deventer 1 png. 23Ii.

Sluiten