Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wynnen om onser stadt tollen ende insonderheit onser stadt weiden tgenyeten, dair mede onse andere burgeren bezweert ende verkort werden. Omdat voirtkoemen mede om thebben provisie van salpeter, bussenkruyt ende kloteren, synnen Scepenen ende Raidt eenpairlieken averkoemen mit oere Gezworen Meynte, dat nyemandt utheymss na desen dage burger gemaickt ot'f in onser Burgerboick ingescreven sall weiden, hy en sal irst aen gereden pennigen betaelt hebben thien golden R. g. ') van gewiehte off die rechte werde dair voir, te weten die sess g. jj\ nae alder gewoenten tot gemeyne behoiff van onser stadt ende die 4 g. g. om zal peter, bussenkruyt ende kloteren dair mede tkoepen, welcke 4 gulden tot genen anderen saickcn gekeert sullen werden; ende sullen onser stadt tollen ende weiden nyet genyeten, eir sy jair ende dacli burgeren gewest synnen; ende dit tgeduercn, wess Scepenen ende Raidt mit oire Zwaire Meynte anders averkomen sullen. Placet communitate".

Men trachtte dus door verhooging van den koopprijs van het burgerrecht den stroom van vreemdelingen, die „insonderheit (om) onser stadt weiden tgenyeten" naar Deventer vloeide, te keeren. Zag men evenwel al spoedig in, dat deze bepaling niet de gewenschte uitwerking had? Het schijnt zoo. Immers: „Anno (15)45 op Vridach na Conceptionis Marie Schepenen ende Raidt hebben der Meynte vurgegeven, dat men op der burgerscap een guede veranderinge doen sall, te weten wij burger will werden sonder onser stadt weide tgebruyeken sall geven ü g.g..

lï. g. = RijultmdscUe gulden.

3

Sluiten