Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de stad, deze tijdelijk moesten verlaten. Hunne kinderen werden grootburgers. Ik vind een goed voorbeeld in een resolutie van 10 April 1650: „Aengesien Dr. Boele tot Swolle compt te bedienen het Amptmanschap van deser stadts 'Capittell, waarom hij hem derwaerts metter woon sal comen te begeven, wordt verstaen, dat hij als in eomissie van de Stadt sijnde, daer door sijn Burgerrecht niet verwercket, maer voor hem en sijue twie kinderen bereets verworven, met naemen Derck ende Andries (die doch het selve hebben) en wijders van Godt den Heere te verwachten, het volle Burgerrecht beholdet, niet anders dan of! hij metter woon alhijr verhieven en die kinderen alle binnen dese Stadt geboren waeren, mits dat die gene soo t' eeniger tijtien altyd metter woon komen wilden, sich alvorens sullen moeten aengeven.

't Welck mede alsoo verstaen wordt van vollen Burgerkinderen in den oorloch ten dienste deser Landen wesende." Ad secundum.

Ik noemde in de tweede plaats de koop. Dumbar zegt, dat hij er voor 1545 geen gewag van vindt gemaakt ')■ Dit is evenwel niet juist, Reeds in de oudst bekende cameraarsrekening vinden wij het koopen van het burgerrecht vermeld onder het hoofd: receptum de concivitate. De prijs schijnt toen evenwel geen vaste som bedragen te hebben. In de rekening van 1337 wisselt deze tusschen 10 stuivers en 3 pond2). Ik kan dit verschil in prijs niet anders verklaren, dan dooi- aan te nemen, dat de nieuwe burgers naar hun vermogen betaalden.

') K. en W. Deventer I pag. '12.

2) Cameraarsrekeningen I pag. 6.

Sluiten