Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijs gebracht werd op ïoo goudguldens, had de gemeente daarin toegestemd, maar op voorwaarde, dat vreemdelingen, die zich te Deventer met een burgerdochter in het huwelijk begaven voor de helft van de koopsom het grootburgerrecht konden bekomen Bij het reeds meermalen vermelde concordaat van 1620 2) werd hierin nog een wijziging gebracht. Tot nog toe kon ook de weduwe van een vollen burger, hoewel zij zelf geen grootburgeres door geboorte was, haren man het grootburgerrecht verschaffen, voor de halve prijs. Dit werd nu veranderd: voortaan moest de weduwe, zou haar man met de halve som kunnen volstaan, grootburgeres door geboorte zijn.

Ten slotte over dit punt nog deze opmerking. Bij resolutie van 22 Juli 1777 is „goetgevonden, dat nu voortaan alle gebooren Burgers, die liet groote Burgerrecht verzoeken, twaalf goud guldens, van de daar toe staande penningen zullen kunnen en mogen korten." De kleinburgers konden dus toen, als zij het grootburgerschap kochten, de koopprijs van 'het kleinburgerrecht van de te betalen som aftrekken s).

Ad tertium.

In de derde plaats werd het grootburgerrecht verkregen door schenking. Deze wijze van verkrijgen wordt in het stadrecht niet vermeld, doch komt zeer dikwijls voor. In de eerste plaats bij personen, die geen burger zijnde, tot

') Ook voor de kinderen behoefde dan slechts de helft betaald te worden. Conc. 14 Jan. 1782.

8) Zie bijlage I.

s) In de benauwde jaren 1589 en '90 gaf men het grootburgerrecht „vermits die benautheyt deser stadt" voor een veel verminderden koopprijs, zelfs voor 10 of 12 goudguldens.

Sluiten