Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

degene, die burger wenschte te worden niet „eygenhorich, hofhorich of keurmeedieh" mocht zijn; verzweeg hij dit en bekwam hij zoodoende het burgerrecht, dan werd hem dit weer ontnomen. Ook zagen we reeds '), dat zij die onder voorwensel van tot den hervormden godsdienst te beliooren burger waren geworden, dit burgerrecht weer verloren, al werd deze bepaling ook niet zeer streng toegepast. Het stadrecht vermeld evenwel nog meerdere gevallen. In de eerste plaats hij, die tot Schepen, Raad of lid van de gezworen gemeente gekozen, weigerde dien post te vervullen en de stad ontvluchttei). Vervolgens zij, die, wanneer de stad in oorlog geraakte, er uit trokken en binnen den door Schepenen en Raad vastgestelden termijn niet terugkeerden3); in de derde plaats de burger, die buiten de stad recht ging zoeken tegen een burger of ingezetene, met voorbijgang van Schepenen en Raad '')•

!) Dissertatie pag. 47.

2) Die tot Schepen of Raedt, ofte ter gesworen Gemeente op Petri dacli gekoren zijnde, sulcx weygerde, denselven sal men vervolgen, soo lange hy binnen Deventer goet is hebbende, ende so hy dan vluchtich wierde, sal hy de plaetse des Raets noch der Meente nimmermeer besitten, noch binnen der Stadt of der selver vryheyt woonen. Boek I Tit. I Art. 10.

Alle Burgeren die metter wooninge uyt de Stadt trecken, als der Stadt oorloch, last, ofte phede ontstaet, ende niet weder incomen binnen den tijt door Schepen ende Raedt by publicatie gestelt, die sullen nimmermeer in der Stadt woonen. Boek I Titel III art. 11.

*) Ware eenieli Burger, Inwoonder, of ondersaete, die uyt onser Stadt tooch, om eenige sake, of recht te vorderen tegen onser Stadts Burger ende Ingeseten, ende niet by Schepenen ende Raedt recht plegen wilde, dien salmen inschrijven voor Schepenen ende Raet recht te plegen, by verbeurte van al sijn goet, so hy inder Stadt ende desselfs vryheyt is besittende, tot Stats behoef, ende sal daer beneffens nimmermeer binnen der Stadt mogen woonen. Boek II Titel I art. 4.

Sluiten