Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie zou dan zoo dwaas zijn 's winters zijne stieren te houden? In het najaar werden zij nu verkocht, om in het voorjaar weer nieuwe te koopen. Zoo zien we dan de gemeente in 1778 het volgende inbrengen J): „dat vermits er geen eene Bul in deeze stad op stal gehouden wordt en er des winters tenminste 3 bullen tot geryff der Burger Koebeesten vereyscht worden er drie bekwame bullen des winters in de stad op stal zullen mogen gehouden worden met dit voorrecht, dat diegeene, dewelke zulk een capabele bul tot gerijff der Burgerkoebeesten voor het geheele winter binnen de stad op stal houdt, de vryheid zal hebben voor dit op stal houden eener buil het daar opvolgende zomer 2 melkbeesten behalve de alzoo op stal gehoudene buil op deeze stads weiden te dryven, zullende wel een ieder tot het op stal houden van zulk een gepriviligieerde buil bevoegd zyn, dog met deeze ordre, dat er niet meer als 3 in getal zullen worden aangenomen, dewelke zich binnen den tijd van 4 weken nae publicatie dezes en vervolgens ieder jaar, zoo lang deze resolutie zal blyven stand grypen voor l November ter secretarie dezer stad ter fine van approbatie van de weidegreven van Raad en meente zullen moeten aangeven, en waarin wel de prioriteit van aangave geobserveert dog een groot burger boven andere ingesetenen zal geprefereert worden, als mede met dezen verstande, dat dit voorrecht tot de weide zal komen op te houden, zoo iemand niet het geheele winter tot de weidenstijd zijn buil ten dienste der Burger koebeesten op stal houdt, ofte ook zoo over de incapaciteit van zulk

>) 9 Nov. 1778.

Sluiten