Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van do Teuge tegen <le Schipheek aan gelegen, de Ruine weide genaamd, gelijk wij nog zien op de kaart van het beleg van Deventer in 1578 '). Later geschiedde dit niet meer. Ue ruine weide was zeer verbeterd en ook voor het weiden van koeien geschikt gemaakt2). Somtijds komt het voor, dat de burgers één jaar hun gewone getal beesten niet konden opbranden. Bij concordaat van 10 Mei 1578 werd bepaald, dat, aangezien door de onveilige tijden de Marsch niet te gebruiken was, elk burger dat jaar slechts twee koeien en geen paarden of bollen zou kunnen laten opbranden. Ook niet burgers werd soms door de magistraat vergund beesten op de weiden te drijven. Ik heb vroeger 3) al vermeld, dat hiervan in de cameraars-rekeningen vele voorbeelden voorkomen. Toen geschiedde het evenwel tegen een vaste som per beest; later moet het meer beschouwd worden als een gift of welwillendheid van de magistraat. Zoo dreven o.a. in 1601 eenige arme menschen elk een koe op4). In de resolutieboeken zijn vele voorbeelden te vinden. Zoo wordt in 1640 5) toegestaan aan den doodgraver een koe te weiden; in 1667 6) wordt den commandant van Zuylen vergund, zooveel paarden op de stadsweide te hebben als hij er het vorig jaar gehad had; in 1675 7) krijgt de

!) Zie dissertatie pag. 3, noot 1.

8) Zie bijlage II art. 8.

3) Zie dissertatie pag. 32.

il Zie: register und anteeckeninge der Burger, Gastliuysen und Cloesteren, koebeesten und peerden, so in Anno 1601 nnime die genieyne berger weide tho genieten upgebranth synnen.

5) Resolutie 30 Mei 1640.

°) Resolutie 23 Mei 1667.

?) Resolutie 15 Mei 1675.

Sluiten