Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huyss, hoff, voirr ende roick holden oick nyet waecket Kiene beesten op 't weide t'hebben."

Voorts kon uit één huis maar één recht uit denzelfden hoofde worden uitgeoefend; ouders met kinderen of broers en zusters samen wonende dreven maar voor één recht op 'i. In den loop der tijden schijnen evenwel al deze vereischten tot opdrijven niet streng meer toegepast te zijn, wat in 17s?2) aanleiding gaf tot de volgende resolutie: „gedelibereerd zijnde op de Requeste van J. (1. Lemmers, houdende verzoek, dat aan hem supplt., als het groete burgerregt voor twee jaaren gekogt hebbende, mag worden toegelaaten om zijne Heesten volgens stadregt ter Stadsweiden te drijven, en doen opbranden, zonder dat de inwooninge bij zijnen zwager hem daar in inogte ververhinderen; zo is op rapport der Heeren weidegreven geresolveerd, dat aan den Supplt. zijn verzoek zoude behooren te worden geaccordeerd. Dan bij deze gelegenheid zijnde voorgekomen, dat ofschoon omtrent het bedrijven der Weide wel successive revolutiën tot interpretatie van liet Stadr. door Sch. en R. zijn genomen, waar bij verstaan is geworden, dat zulke Rurgers, welke hier slechts een kamer en vuur en ligt houden, doch elders hunne

1) Alsoo door den Weydegreven geremonstreert ende te kennen gegeven wierde, dat uyt verseheyden huizen dubbelt getal van perden ende beesten hoe anno waren opgebrant tot beswaer van de weyde ende intresse van andren daer to beregtiget zijnde, oock directelick tegen d'Ordonnantie, hebben Sch. ende R. verstaen, dat sulx niet magh geschieden, ende dat die geene soo t'selve gedaen, corrigibel zijn. Resolutie 9 Juli 1644.

Is goet gevonden, dat voortaen uit een huis, alwaer olders ende kinderen bij nialcanderen woonen niet meer als eene gereehtigeit op de Stadtsweyden bedreven worden. Resolutie 17 Mei 1647.

2) Resolutie 1 Mei 1787.

6

Sluiten