Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het St. Jurriens gasthuis 129 gulden

Burger Weeshuis 140

iederen grootburger die volgens de bestaande verordeningen en gewoonten op den 8sten Mei van elk jaar het recht zoude hebben

tot hot drijven van 3 koeien 30

voor den persoon die het regt van Kokmansweide uitoefent 39

Hoe was men aan deze sommen gekomen? De commissie had ter berekening van deze sommen de opbrengst der verpachte rechten over het loopende en de laatste negen jaren te samen geteld en van de aldus verkregen sommen het gemiddelde genomen ')• Als uitkomsten verkreeg zij voor een koe ƒ' 8.75, voor een paard ƒ23.30 en voor een paard terstond bij den eersten brand en vrij van opbrandgeld — recht van Kokmansweide — ƒ38,425. Deze sommen rondde zij naar boven tot een gulden af en stelde deze uitkeeringen in haar rapport voor. De Raad ging met de commissie mede wat het recht van Kokmansweide betreft. De andere uitkeeringen verhoogde zij een weinig met het oog op een mogelijke latere waardevermeerdering: men wilde de uitkeeringen vooral niet te krap toemeten; zoo bracht zij die voor een koe op ƒ 10 en voor een paard op ƒ24.25 en rondde voor het St. Jurriens gasthuis de verkregen uitkomst weer tot een gulden af.

Art. 6: „de grootburgers, die aanspraak op uitkeering meenen te hebben of paarden wenschen te weiden, wenden zich elk jaar voor den I5en April tot Burgemeester en

s) Zie toelichting achter het rapport van ile commissie.

Sluiten