Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK.

Bestuur der weiden.

Hot opperbestuur der stadsweiden was bij de stedelijke regeering in zijn vollen omvang: Raad en Schepenen benevens de Gezworen Gemeente. Door dit lichaam werden gewoonlijk alle besluiten betreffende de grootburgers en de weiden genomen; immers het waren belangrijke besluiten en daarin deden Raad en Schepenen meestentijds niets zonder de meente'). Wanneer evenwel de door Raad, Schepenen en Gezworen gemeente vastgestelde bepalingen op de verschillende gevallen moest worden toegepast, geschiedde dit door Schepenen en Raad: de rechtspraak betreffende de weiden was bij hen, gelijk men al uit verschillende resoluties, door mij vermeld, heeft kunnen zien ï).

\ oor het dagelijksch toezicht en de zorg voor de weiden werden in den beginne 2 leden uit de Schepenen jaarlijks door de magistraat benoemd: zij droegen den titel van weidegreven. Ik vond hen voor de eerste maal vermeld in eene rekening van het jaar 1362 3). Voor dien tijd

') Zie dissertatie noot 1 pag. 8.

8) Zie b.v. resolutie 1 Mei 1787 pag. 81.

s) Cameraarsrekeningen III 1ste helft 1 pag. 124: Jtein Werner des Calen ende lïoell' ter lirugglien weydegreven XXXVIII ti XV s.

7

Sluiten