Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ierst die noetdruftichsten thn contentieren, stellende op ieder koe unde bolle beesten een halve golt gl. und op ieder peerdt eenen j^olt gl." (JJit laatste diende om de rente van die 60<)(> g. te kunnen beta-len). De gemeente antwoordt: „den eersten artieull des voergeven van Schepen ende Kaed angaende van ses (luisent golt gulden op onser stadtweyde opthenemen, volget die gemeinthe datselvige voergeven tot den van der gemeinthe wedder opseggen und anders nyct, und dat ghienc beesten overall daer inne vrij geholden solden worden, all is dat sie alhier eenige vrijheit genieten."

Mij dunkt hieruit blijkt duidelijk, dat ile stad eigenaresse was; de stad kon het toch niet in haar hoofd krijgen andermans eigendom met 6000 g. g. te bezwaren en de gezworen gemeente, had zij zich eigenaresse van de weiden gewaand, zou zich zeker met hand en tand tegen dit besluit verzet hebben.

Ik wil vervolgens voor mijne stelling aanhalen een resolutie van de Staten-Generaal van Zaterdag 27 Mei 1606: „Alsoo bij dese gelegentheyt, 0111 de Veluwe buyten des vijants brantschat te houden, dienelijck gevonden is bijlancx den IJsselstroom aen de Geldersche zijde te doen maken sekere redoubten, ende dat die magistraet der stadt Deventer daertoe geaccordeert heeft eene plaetse oj> derselver stadtsweyde tusschen de stadt ende den Iperenbergh bij den hellegramen, soo declareren die voors. heeren Staten generaal, dat het maken van sulcke redoubten in hare hebbende hooch ende gerechtigheit niet en sal prejudiceren offte tot eeniger tijde nadeelich wesen "

We vinden het hier uitdrukkelijk vermeld: „op derselver

9

Sluiten