Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd ook nog wel een batig saldo overschoot, dat aan de stadskas ten goede kwam.

Ik ben aan het einde van mijn betoog over den eigendom der weiden gekomen. Het komt mij voor, dat er na al liet door mij medegedeelde, weinig twijfel over kan zijn, dat de weiden werkelijk door de stad in eigendom bezeten worden. Tot deze conclusie kwam ook de raadscommissie van 1861 in haar rapport en de raad ging met haar mede: „overwegende dat de gemeente Deventer zoowel blijkens oude oorkonden, als blijkens eeuwenheugend bezit eigenaresse der weiden is," lees ik in de overwegingen, die het besluit van 15 Februari 1866 voorafgingen. Nog een laatste poging werd na het nemen van dit besluit door 46 grootburgers gedaan. Zij zonden in Maart van het jaar 1866 een request aan den koning met verzoek om het besluit in de weide-quaestie genomen, te willen vernietigen. Maar ook dit had geen succes. Sedert is er niet meer over den eigendom gesproken en ik geloof, dat langzamerhand de meening geheel is doorgedrongen, dat de stad eigenaresse van de weiden is.

Sluiten