Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die gerechtighe.it tolt der weyde hebbende, geboren, sonder onderschoit in eenen graet, worden gestelt, also datt alle sodane soens die volle gerechtigheit totter weyde bij het leven offte nha doede van den vaeder moegen genieten, die dochteren averst, als dieselve ahn vreembden, ghiene burger synde, offte oick ahn eenen Burger alleene die kleyne burgerschap hebbende, comen te hylicken, vyfftich ffoltg als die gerechte helffte der penningen, daer van konnen profitieren ende tho volste hebben, als derselver mans die grothe burgerschap metter weyden begeren te winnen; ende dat men sodane volste oick ingelycks tott noch tho hef ft thogestaen eenes vullen Borgers weduwe, o-jene geboren borgers dochter synde, als dieselve wedderom ahn eenen vreembden, offte oick eenen borger, so alleene die kleyne burgerschap helft, ende die giothe mede begeert tho winnen, doet hylicken, solden derwege Schepenen ende Raedt goedt vinden, datt men hyr nhaemaels den huysluyden offte oick anderen van buyten inkommende, diewelcke sich niet mett koopmanschap, handtwercke offte andere bedrijft' ende handtironge dan allene mett lanttbouwinge ende beesten te holden begeren offte vermoeden 't generen, die grothe burgerschap metter weiden verwevgeren ende niet tholaten te winnen,

Datt men oick den vorsz. gebruick in kinderen geboren van Borgeren, so alleene die halve offte kleyne burgerschap sonder die weyde hebben, als oick in de weduwe vorsz. opheve ende tott den einde resolvere ende voer een stadtrecht statuere; Als hyr naemaels iemandt bynnen dieselver stadt alleene die kleyne borgerschap sonder die weyde winnet, ende volgentz echte kinderen, het syn dan soens offte dochteren procreiert, datt alsdan dieselve kinder, woe oick ingelijcke die vorsz. weduwe in v.oerverhaelde vallen, ghien rechte off oick eenige volste maer totter grothen burgerschap metter weyden sollen hebben te pretenderen, offte to genieten, dan datt dieselve res-

Sluiten